skip to Main Content

Risico’s en maatregelen

Privacy Control Center biedt een uitgebreide suite voor het beheren, uitvoeren en borgen van uw privacybeleid op de lange termijn. In het overzicht van risico’s legt u de gesignaleerde omissies en gevaren op een structurele manier vast. Het maatregelenoverzicht is de basis voor uw plan van aanpak.

Risico’s

Bij het registreren van een risico benoemt en typeert u het risico naar domein, zodat u deze gemakkelijk kan bundelen ter mitigatie, bijvoorbeeld beleidsmatig of ICT. Uw geeft de hoogte van het risico aan, zodat in de overzichten duidelijk zichtbaar is welke risico’s prioriteit vragen. Tot slot legt u de verantwoordelijke en de procesmatige eigenaar vast, zodat u kan sturen met een duidelijke taakverdeling. Het bijhouden van de status maakt de vastlegging compleet.

Risico's en Maatregelen - Professionals in Privacy

De risico’s worden gepresenteerd in een overzicht waarin de kenmerken van de registratie verkort en gegroepeerd worden weergeven. Ook wordt een koppeling naar de oorspronkelijke bron (verwerking of DPIA) aangeboden zodat u snel de context van het risico kan leren kennen. De overzichten zijn te exporteren naar Excel als aanvulling op in- en externe communicatie.

Maatregelen

De maatregelenmodule biedt de proceseigenaar en de interne toezichthouder, functionaris gegevensbescherming of privacy officer, een duidelijk handvat om de bescherming van persoonsgegevens in de organisatie te realiseren. Los of gekoppeld aan een risico wordt van een maatregel of verbeterpunt de beschrijving en de typering vastgelegd. Daarnaast wordt er een eigenaar en deadline benoemd. Het sluitstuk van de beschrijving is echter een inschatting van de benodigde resources voor het doorvoeren van de maatregel. Zo kan het management een geïnformeerde beslissing nemen over het prioriteren van de risico’s en de impact van de benodigde maatregelen.

De maatregelenmodule is gekoppeld aan het management dashboard en de audit-module.

Audit en Controle - Professionals in Privacy
Back To Top